Uppföljning och rapportering 

Uppföljning

Med uppföljning menas den kontinuerliga avstämning som stiftelsens kansli genomför av den anslagsgivande verksamheten. Slutrapportering av beviljade projekt ska göras senast ett år efter anslagsperiodens slut, via ett webbaserat formulär (mer information hittar du längre ner på denna sida).

Utvärdering

Med utvärdering avses den fördjupade bedömning av en verksamhet som ofta görs med extern specialistbedömning för att få en uppfattning av hur väl genomförd en verksamhet är. Stiftelsen genomför ibland projektbesök vid lärosätena för att bilda sig en uppfattning om hur olika projekt fungerar i praktiken och kan i vissa fall även låta vetenskapligt utvärdera viss verksamhet. Vad beträffar indirekta kostnader och direkta lokalkostnader kan stiftelsen på olika sätt följa upp hur utdebitering av dessa kostnader sker genom stickprovskontroller men också genom mer heltäckande undersökningar lärosätesvis. 

Slutrapportering av projekt med instruktioner

 • Projekt ska slutrapporteras senast 1 år efter anslagsperiodens slut
 • Slutrapporten skickas in via ett formulär som nås genom att logga in på ”Min sida” på stiftelsens hemsida. Rapporter inskickade per mail eller post godkänns inte
 • Slutrapporten består av både en ekonomisk och en vetenskaplig del:

  1.
  Ekonomisk redovisning av beviljade medel

  Specificera hur medlen har använts i relation till den beviljade budgeten som finns i beviljningsbrevet.

  A. Summa som använts för poster under övriga kostnader
  B. Summa som använts för löner inkl. LKP
  C. Summa som använts för poster under övriga kostnader.D. Summa indirekta kostnader och direkta lokalkostnader
  E. Återstående medel
  F. Kommentar till den ekonomiska redovisningen, gällande ev. budgetavvikelser.


  2. Vetenskaplig sammanfattning

  Beskriv de resultat som uppnåtts i projektet i relation till ansökan. Sammanfattningen kan skrivas på engelska eller svenska, ska innehålla en rubrik och omfatta 3000–5000 tecken (inkl. blanksteg).

   

  3. Publicering av resultat från projektet
  Redovisa hur de resultat som genererats med hjälp av detta anslag har spridits, både inom forskarvärlden och i det vidare samhället.

 • Referee-bedömda artiklar, publicerade eller accepterade för publicering
 • Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker
 • Doktorander verksammma inom projektet/motsvarande.
 • Ange disputationsår eller planerat år för disputation
 • Manuskript
 • Patent och licenser
 • Andra typer av resultat från projektet, exv. mjukvaruverktyg, påverkan på policy eller praktik eller dylikt


Hur du lämnar din slutrapport:  
1. Logga in på vår ansökningsportal: 

Om du beviljades anslag innan 2021: 
Logga in (med e-post och lösenord) >

Om du beviljades anslag efter 2021:
Logga in (med bank-id) >

2. Klicka på fliken ”Inlämnade ansökningar”
Under raden ”Rapportering” och kolumnen ”Funktioner” (se nedan skärmdump) skall det finnas en klickbar ikon/penna som tar dig till slutrapporteringsformuläret. Om du inte ser denna ikon, vänligen kontakta kansli@soderbergs.org. 

 

Stickprovskontroller

Stiftelsen gör stickprovskontroller under pågående projekt och begär då in underlag för användandet av beviljade medel.