Integritetspolicy

Om behandling av personuppgifter vid ansökan om anslag eller ärendehantering.
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i dataskyddsförordnigen (GDPR). Denna lag innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoners rätt till skydd av personuppgifter.

Syfte  
Vid ansökan om anslag lagras och behandlas personuppgifter för att handlägga, bedöma och följa upp ansökningar om anslag eller i mejlkorrespondens vid informationsförfrågningar. 

Vilka personuppgifter behandlas? 
För dig som skickar in ett elektroniskt meddelande till Ragnar Söderbergs stiftelse behandlas innehållet och av dig lämnade personuppgifter av stiftelsens medarbetare  i efterföljande korrespondens i syfte att besvara och följa upp ditt ärende.

För dig som skickar in en ansökan till Ragnar Söderbergs stiftelse behandlas de personuppgifter som är nödvändiga för handläggning av den, dvs. de uppgifter som matas in i samband med ansökan och avrapportering. Om ansökan beviljas anslag hanteras personuppgifterna för att kunna betala ut och följa upp anslaget. Av sakkunniggranskare som Ragnar Söderbergs stiftelse anlitar begärs även bankuppgifter för att stiftelsen ska kunna betala ut arvoden.

Vilka andra parter får tillgång till personuppgifterna? 
Innehåll och personuppgifterna i ansökan behandlas av stiftelsen och lämnas också ut till externa sakkunniga i samband med kvalitetsgranskning av ansökningar. Beviljade anslag publiceras på webbplats och i årsberättelse. Då publiceras projektledarens namn, beviljat belopp, anslagsförvaltare, projekttitel och populärvetenskaplig sammanfattning. Ingen annan information om den sökande kommer att publiceras utan föregående kontakt. Ansökan är inte offentlig.

Vid ansökan om Swedish Foundations Starting Grant behandlas ansökan av samtliga samverkande stiftelser/potentiella finansiärer av ett anslag (Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Olle Engkvists Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond) vilket kan inkludera respektive stiftelses kanslimedarbetare, sakkunniga och styrelser.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Som längst i sju år för att stiftelsen ska kunna följa bokföringslagens regler om arkivering.

Personuppgiftsansvarig  
Ragnar Söderbergs stiftelse, Box 7079, 103 87 Stockholm, +46-727-403 951, info@ragnarsoderbergsstiftelse.se. Organisationsnummer 802008-1306.

Begäran om registerutdrag  
Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Ragnar Söderbergs stiftelse behandlar och till vilket syfte. Skicka en förfrågan om registerutdrag till personuppgiftsansvarig (se ovan).

Rättelse av personuppgifter  
Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Skicka begäran till personuppgiftsansvarig (se ovan).

Dra tillbaka samtycke 
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Skicka begäran till personuppgiftsansvarig (se ovan).

Begäran om radering av personuppgifter
Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. Skicka begäran till personuppgiftsansvarig (se ovan)