Om stiftelsen

Ragnar Söderbergs stiftelse grundades 1960 av företagsledaren Ragnar Söderberg med ett grundkapital av aktier i familjeföretaget Ratos. Stiftelsen ska i enlighet med sina stadgar främja ”vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga”.

Sedan 2012 verkar stiftelsen i enlighet med strategin att framför allt stödja framstående, akademiskt yngre forskare i betydelsefulla faser av deras karriär; stiftelsen skall ”finna och finansiera framtidens främsta forskare”.

Stiftelsen har sedan grundandet delat ut över en miljard kronor till förmån för svensk forskning.

Grundaren

Ragnar Söderberg (1900–1974) verkade som företagsledare i familjeföretagen Söderberg & Haak och Ratos samt innehade en rad poster i bolagsstyrelser särskilt inom Wallenbergsfären. Han var Norges generalkonsul i Stockholm, ledamot i UD:s kommitté för antagning av attachéer, ordförande i Stockholms handelskammare med mera.
Läs en biografi över donatorn här > 

Stiftelsens kapital

Ragnar Söderberg donerade 20 000 så kallade stamaktier i Ratos till stiftelsen, som grundades den 5 maj 1960. Stiftelsens kapital omfattade då 6,5 miljoner kronor.

Vad ville donator?

Med grundandet av stiftelsen skapades dels en stabil ägarstruktur i Ratos, dels möjligheter att gynna angelägna samhällsnyttiga ändamål. Donators son Johan Söderberg, stiftelseordförande och ledamot i Ratos styrelse under 1970- och 80-talen, sade i en intervju år 1991: ”I grunden handlade det om min fars allmänna syn på kapitalet. Detta skulle förvaltas och vidareutvecklas som en resurs i det samhällsekonomiska kretsloppet.”

Den nytänkande 60-åringen

Stiftelsens verksamhet och arbetssätt har varierat över åren. Under ordföranden Ragnar Söderbergs (d.y.) tid inleddes ett arbete med att rikta in fokus på unga och lovande forskare i början av sina karriärer. Dåvarande styrelse identifierade unga forskare som en viktig och underfinansierad målgrupp, där stiftelsen kunde göra verklig skillnad.

Under den tid som stiftelsen verkat har det forskningspolitiska landskapet genomgått stora förändringar. Även om donationen var stor och betydelsefull, var staten då den dominerande forskningsfinansiären. Idag är läget ett helt annat och externa finansiärer som företag, stiftelser och statliga forskningsråd betyder mer och mer för forskningens utförare. Ragnar Söderbergs stiftelse vill vara en betydelsefull aktör i detta landskap.

Under 2019–2020 har ett nytt generationsskifte inletts och familjemedlemmar ur fjärde generationen har tagit över ansvaret.

Styrelse

Jenny Parnesten, ordförande
Karl Söderbaum, vice ordförande
Erik Stern, ledamot
Viktor Söderberg, ledamot

Ann Stern, suppleant
Ragnar Söderberg, suppleant
Alexandra Montgomery, suppleant
Markus Söderberg, suppleant

Ledamöter fr.v. Viktor Söderberg, Jenny Parnesten, Erik Stern, Karl Söderbaum

Årsberättelser (pdf)

Stiftelsens senaste årsberättelse nominerades till Svenska Designpriset 2021 i kategorin Årsredovisning. Möt bland andra: medicinaren Björn Reinius som tillämpade sin grundforskning för att utveckla ett smidigare och kostnadseffektivare Covid-19 test, en stigande stjärna inom Life sciences – Linda Johansson, samt den poddande juridikprofessorn bakom  ”Öppet Fall” – Christian Dahlman.

Läs mer om hur verksamheten utvecklas år för år och möt några av de framstående forskare som stiftelsen finansierar genom intervjuer och porträtt.

2020  /  2019  /  2018  /  2017  /  2016  /  2015  /  2014  /  2013  /  2012

Kansli

För allmänna frågor och frågor om utlysningar och beviljade anslag:

Anna Wetterbom
Verkställande direktör

anna@soderbergs.org
Tel: 073-326 71 67

Siavash Pournouri
Digital redaktör & Kommunikationsansvarig

sp@soderbergs.org
Tel: 072-964 97 22

 

Ragnar Söderbergs stiftelse

Postadress: Box 7079, 103 87 Stockholm
Besöksadress*: Kungsgatan 29, 4tr, Stockholm
Org.nr: 802008-1306


*Besök efter överenskommelse.
Se Folkhälsomyndighetens riktlinjer med anledning av Covid-19.