Sabina Hellborg

 

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2019

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

1 393 360 kr

Projektsammanfattning

Ansvar för mobbning och kränkningar på arbetsplatsen

Mobbning och kränkningar är en problematisk företeelse på arbetsplatser. Förekomsten av sådant agerande påverkar arbetsmiljön och fordrar åtgärder från arbetsgivarens sida, ofta riktade mot den eller de som utför handlingarna. Framför allt medför mobbning och kränkningar problem för den enskilde drabbade arbetstagaren, såsom psykiska besvär och ekonomiska förluster.

Detta ger upphov till frågor om hur den drab- bade kan gå till väga rättsligt för att få kränknin- gen att upphöra samt följderna av den ersatta.I dagsläget finns det ingen enhetlig reglering av mobbning och kränkningar på arbetsplatsen. Istället aktualiseras flera regelverk – med olika adressater och syften – som är sammanflätade med varandra. Detta medför ett stort antal frågor, och syftet med projektet är att belysa ansvarsproblem vid mobbning och kränkningar i arbetslivet, genom en undersökning av olika delaspekter på kränkningsproblematiken i de
regelverk som aktualiseras.

En övergripande fråga är vilka hänsyn som tas till de inblandade parternas arbetsgivarens, den kränkte arbetstagarens och den kränkande arbetstagarens intressen och hur dessa hanteras inom arbetsrättsliga frågor om omplaceringar, uppsägningar och avsked. Även ersättningsrättsliga aspekter aktualiseras, såsom den enskildes möjligheter att få kompensation för de förluster som uppstår i samband med mobbningen.

Relaterat innehåll

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...

Projekt: Juridik möter filosofi kring artificiell intelligens

Projekt: Juridik möter filosofi kring artificiell intelligens

Digitalisering, internationell rätt och filosofi blandas i Valentin Jeutners forskning kring artificiell intelligens. Vem har ansvaret om AI går snett? Frågorna är ofta fler än svaren, men målet är att skapa ett tydligare rättsläge.Text av Anneli Kamlin / foto på...