Pernilla Leviner

Ragnar Söderberg Project in Law

Projektledare

Pernilla Leviner

Medsökande

Aoife Daly, Rebecca Thorburn Stern

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

2 886 913 kr

Projektsammanfattning

Behandlad som ett barn: åldersdiskrimineringslagar i Sverige och Storbritannien

Principen om icke-diskriminering är ett centralt inslag i människorättsregleringen på såväl nationell som internationell nivå. Det är välkänt att barn kan diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet eller kön. I det här projektet hävdas att det i stor utsträckning har ignorerats att barn också upplever diskriminering på grund av att de är just barn, trots att ålder i vissa länder är en diskrimineringsgrund. Exempel på sådan diskriminering är barns begränsade möjligheter att påverka politiska beslut, att barn utestängs från offentliga miljöer, att våld i uppfostringssyfte av barn fortfarande är accepterat i många länder, och att barn har få möjligheter att agera självständigt i en rättslig process. I detta projekt ska vi dokumentera barns erfarenheter av diskriminering utifrån dessa aspekter och i ljuset att detta göra en grundlig och hållbar juridisk analys av relevant jämlikhets- och diskrimineringslagstiftning. Vi hävdar att barn rutinmässigt utesluts från sådan lagstiftning, inte på grund av genomtänkta resonemang utan baserat på ogrundade antaganden om denna grupp. Tanken med projektet är att utveckla en hållbar teori om jämlikhet för barn och att bidra till att göra barns röster hörda. Två fallstudier, Sverige och Storbritannien, används för att visa på olika förhållningssätt till barn och jämlikhet. Vi menar att det krävs att barndom ses som en särskild diskrimineringskategori för att reella förbättringar av barns rättigheter och villkor ska kunna genomföras.

Relaterat innehåll

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...

Projekt: Juridik möter filosofi kring artificiell intelligens

Projekt: Juridik möter filosofi kring artificiell intelligens

Digitalisering, internationell rätt och filosofi blandas i Valentin Jeutners forskning kring artificiell intelligens. Vem har ansvaret om AI går snett? Frågorna är ofta fler än svaren, men målet är att skapa ett tydligare rättsläge.Text av Anneli Kamlin / foto på...