Pernilla Leviner

Ragnar Söderberg Project in Law

Projektledare

Pernilla Leviner

Medsökande

Aoife Daly, Rebecca Thorburn Stern

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

2 886 913 kr

Projektsammanfattning

Behandlad som ett barn: åldersdiskrimineringslagar i Sverige och Storbritannien

Principen om icke-diskriminering är ett centralt inslag i människorättsregleringen på såväl nationell som internationell nivå. Det är välkänt att barn kan diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet eller kön. I det här projektet hävdas att det i stor utsträckning har ignorerats att barn också upplever diskriminering på grund av att de är just barn, trots att ålder i vissa länder är en diskrimineringsgrund. Exempel på sådan diskriminering är barns begränsade möjligheter att påverka politiska beslut, att barn utestängs från offentliga miljöer, att våld i uppfostringssyfte av barn fortfarande är accepterat i många länder, och att barn har få möjligheter att agera självständigt i en rättslig process. I detta projekt ska vi dokumentera barns erfarenheter av diskriminering utifrån dessa aspekter och i ljuset att detta göra en grundlig och hållbar juridisk analys av relevant jämlikhets- och diskrimineringslagstiftning. Vi hävdar att barn rutinmässigt utesluts från sådan lagstiftning, inte på grund av genomtänkta resonemang utan baserat på ogrundade antaganden om denna grupp. Tanken med projektet är att utveckla en hållbar teori om jämlikhet för barn och att bidra till att göra barns röster hörda. Två fallstudier, Sverige och Storbritannien, används för att visa på olika förhållningssätt till barn och jämlikhet. Vi menar att det krävs att barndom ses som en särskild diskrimineringskategori för att reella förbättringar av barns rättigheter och villkor ska kunna genomföras.

Relaterat innehåll

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...