Maria Hilling

Ragnar Söderberg Project in Law, 2017

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

1 742 391 kr

Projektsammanfattning

Unionsrättens generalklausul mot skatteflykt i rättskulturell belysning

Det så kallade ATA-direktivet föreskriver implementering av en generalklausul mot skatteflykt (EU GAAR) i samtliga EU-medlemsstater senast den 31 december 2018. Målsättningen är att på detta sätt införa en miniminivå mot skatteflykt på den inre marknaden, en ambition som är direkt avhängig att direktivets generalklausul tolkas på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater. Det finns flera aspekter som kan äventyra en sådan enhetlig tolkning. Framförallt är det generalklausulers samverkan med nationella skattekulturer. Den frågeställning som behandlas i detta forskningsprojekt är: Hur kan skillnader i skattekulturer påverka nationella tolkningar av den implementerade generalklausulen? I studien identifieras skillnader i skattekulturer i Danmark, Sverige och Italien.

Projektet är av värde på flera sätt, framför allt för att det på vetenskaplig grund klargör betydelsen av regleringsteknik, tolkningsutrymme och skillnader i rättskulturer vid harmonisering av inkomstskatterätten.

 

Läs mer

Maria Hillings forskarsida på Lunds universitets webbplats

Relaterat innehåll

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...