Makroekonomiska modellers underliggande antaganden

23 nov, 2013

År: 2013
Projektledare: Mikael Carlsson
Medsökande: Teodora Borota Milicevic, Uppsala universitet; Lena Hensvik, IFAU; Oskar Nordström Skans, IFAU och Uppsala universitet
Anslagsförvaltare: Uppsala universitet
Område: Ekonomi// Belopp: 9 115 008 kr

Vår forskning

Mikrodatastudier av moderna makroekonomiska modellers underliggande antaganden

Makroekonomiska variabler som arbetslöshet och inflation är helt centrala för ett samhälles ekonomiska välmående. Ett samhälle består dock av enskilda individer och företag och det är deras samlade agerande som bestämmer den makroekonomiska utvecklingen. Under de senaste decennierna har därför modeller som syftar till att förklara makroekonomiska samband i allt större utsträckning tagit avstamp i en analys av enskilda individers och företags ageranden.

Alternativa teoretiska antaganden leder ofta till likartade förutsägelser om sambanden mellan makroekonomiska variabler men har visat sig leda till vitt skilda rekommendationer kring hur ekonomisk politik skall bedrivas. Trots detta finns bristfälliga empiriska belägg för vilken av de olika teoretiska ansatserna som bäst beskriver verkligheten.

Forskningsprojektet syftar till att fördjupa kunskapen om relevansen i de underliggande antaganden som ligger till grund för individers och företags agerande. Genom att använda unika svenska registerdata kan projektet studera hur individer och företag agerar och interagerar och därmed bidra till att utveckla ett bättre underlag för ekonomiskpolitiskt beslutsfattande.

 

Research

Modern macroeconomic models are built on a foundation of assumptions about the preferences and restrictions faced by agents at the micro level. Although these assumptions by necessity are simplified abstractions of a complicated reality, it is clear that the usefulness of the microfoundations depends on the extent to which they manage to approximate the agents’ actual behavior. This is especially important when the models are used for welfare analysis or optimal policy prescriptions. Our proposed research program therefore aims to evaluate the empirical relevance of the microfoundations of current macroeconomic theories with a focus on monetary policy and job matching. We will contrast key elements of macroeconomic models’ microfoundations with empirical patterns emerging from our extraordinarily rich Swedish register data sets capturing many dimensions of firms’ and individuals’ characteristics and choices. 

We believe that the value added of our empirical approach is substantial. The empirical relevance of macroeconomic theories is in general measured by the ability to match the aggregate times series they are built to explain. Although this is fairly natural, a practical limitation arises since macro time-series provide a finite source of information. Furthermore, the models are built on microfoundations but the mapping between the models’ assumptions regarding micro-level actions and the macro level predictions that are tested may be far from unique. In the terminology of Levin et. al. (2008), macroeconomic equivalence often coexists with microeconomic dissonance. On the other hand, contemporary microeconometric studies rarely focus their attention on aspects that are relevant for macroeconomists in general, and macroeconomic theorists in particular. See e.g. Angrist and Pischke (2010), Sims (2010) and Heckman (2010) for discussions regarding the relationships between micro- and macro-level empirics and economic theory. 

In the proposed research program, we aim to contribute on this last front. By taking key elements of important macro-economic models to the test using unique aspects of available Swedish register data sets, we believe that we will be able to provide a substantial scientific contribution.

Läs mer