Lotta Lerwall

Ragnar Söderberg Project in Law, 2015

 

Anslagsförvaltare

Uppsala universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

2 100 800 kr

Projektsammanfattning

Tillsyn över offentlig förvaltning

En trend i svensk statsförvaltning har under senare år varit en ökad tillsyn och en ökad reglering av tillsyn över offentlig förvaltning. Utvecklingen har både lovordats och kritiserats. Klart är att riksdagens ambition att åstadkomma en så enhetlig reglering som möjligt ännu inte har infriats. Det råder fortfarande oklarheter och skillnader ifråga om vad som ingår i tillsynen, tillsynen bedrivs i många olika former och tillsynsmyndigheternas möjligheter att vidta åtgärder för att tillsynsobjektet ska leva upp till kraven ser olika ut.

En väl fungerande offentlig förvaltning är ett viktigt intresse för både statsförvaltning och medborgare. Bidrar en utvecklad och mer tydligt reglerad tillsyn till detta? Det övergripande syftet med detta projekt är att analysera de rättsliga aspekterna av tillsyn som ett medel att kontrollera den offentliga förvaltningen. En huvudfråga är om tillsynen är utformad på ett sådant sätt att den är ägnad att förverkliga sitt syfte. De förändringar som genomförts har skapat nya frågor rörande exempelvis rollfördelning mellan myndigheter, val av tillsynsform, val av sanktioner och så vidare.

I detta projekt har tre tillsynsområden valts ut för att analysera utformningen av tillsynen: skola, livsmedelskontroll och polis. Det saknas en större rättsvetenskaplig studie som fokuserar på tillsyn i ett bredare perspektiv och som inte avser tillsyn i ett visst avseende eller inom ett visst område.

Relaterat innehåll

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...