Henrik Bellander

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2018

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

1 475 616 kr

Projektsammanfattning

Processekonomi – en studie av explicita och implicita ekonomiska argument i processrätten

Processekonomisk argumentation är central i dagens processrätt. Den återfinns i förarbeten, i domstolarnas beslutsskäl och i den juridiska litteraturen. Argument om processekonomi används dock med en stor mängd olika innebörder, vilka ofta är motstridiga. Det används ibland med syftning på parternas kostnader i enskilda rättegångar, ibland med syftning på minskade kostnader för samhället på lång sikt och ibland med syftning på effektivare användning av domstolens resurser i enskilda rättegångar. I den processekonomiska argumentationen förs dock sådana bakomliggande och ofta motstridiga intressen sällan fram explicit. ”Processekonomi” används som ett självförklarande begrepp.

I denna studie behandlas detta problem. Till att börja med utreds vilka ekonomiska intressen och konsekvenser som gör sig gällande, men som bara antyds indirekt eller inte alls, i behandlingen av viktiga processuella frågor. Här är frågan också om det vore möjligt och i så fall bättre att dessa ekonomiska konsekvenser istället behandlades explicit. Dessutom studeras hur olika författare har kunnat använda och förändra de processekonomiska argumenten över tiden, vilket ger förklaringar till varför dagens processekonomiska argumentation ser ut som den gör.

Mer inom rättsvetenskap

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...