Gustaf Sjöberg

Ragnar Söderberg Project in Law, 2015

 

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Stockholm Centre for Commercial Law

Anslagssumma

973 678 kr

Projektsammanfattning

Finansiell tillsyn i ljuset av Europakonventionen

Olika former av tillsyn och ingripanden mot dem som står under tillsyn har blivit ett allt viktigare inslag i samhällslivet. I en särställning, såväl internationellt som i Sverige, befinner sig tillsynen över den finansiella sektorn. Efter den finansiella krisen har tillsynsmyndigheter världen över tillagts mer makt och mer långtgående medel för ingripanden, såväl mot finansiella företag som mot enskilda personer. Ett EU-direktiv med avsevärda förändringar i detta avseende håller på att implementeras i Sverige.

De långtgående maktbefogenheter som finansiella tillsynsmyndigheter har och de ofta relativt vaga mandat som de stöds på ger oundvikligen upphov till friktioner mot olika rättssäkerhetsgarantier i Europakonventionen.

En trend vad gäller regleringen av banker är att det blir fråga om en mer kvalitetsinriktad tillsyn, med större diskretionärt mandat för tillsynsmyndigheterna. Skälet till detta är att banker bedriver komplex verksamhet och är svåra att värdera, såväl vad gäller deras soliditet som deras risktagande.

En tillsyn som bygger på kvalitativa bedömningar kan dock vara svår att förena med konventionens krav. Å andra sidan kan en tillsyn som berövas möjligheten till flexibilitet och diskretionära bedömningar och som i stället ska förlita sig på kvantitativa storheter förlora sin effektivitet.

Projektet går ut på att undersöka spänningsfältet mellan finansiell tillsyn, särskilt kvalitativ sådan, och Europakonventionens krav på process och förutsebarhet.

Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Relaterat innehåll

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...