Globala biofysiska processer i klimatekonomi-modellering

9 apr, 2015

År: 2015
Projektledare: Gustav Engström
Medsökande: Johan Gars & Chandra Kiran
Anslagsförvaltare: Kungliga Vetenskapsakademien
Område: Ekonomi
Belopp: 5 393 315 kr


Vår forskning

Globala biofysiska processer i klimatekonomi-modellering: implikationer för ekonomiska styrmedel

Forskningsprojektet syftar till att studera kopplingen mellan makroekonomin och de biofysiska processerna som på global nivå reglerar livsmiljön på jorden. Under det senaste århundradet har omfattningen av mänsklig aktivitet ökat mycket kraftigt och med den följer påverkan på flertalet globala biofysiska processer.

Nyligen har en stor grupp naturvetenskapliga forskare identifierat ett antal av dessa biofysiska processer som spelar en särskild viktig roll för bevarandet av det stabila och gynnsamma tillstånd som rått på jorden ända sedan människor började ägna sig åt organiserat jordbruk. För dessa olika processer har totalt nio så kallade ”planetära gränser” definierats. Dessa är satta på så sätt att om mänsklig påverkan inte bidrar till att gränserna överskrids, så riskerar vi inte heller att rubba det stabila och gynnsamma tillstånd som jorden befunnit sig i under de senaste 10000 åren.

Formuleringen av planetära gränser har fått stort genomslag i den internationella debatten, men de nationalekonomiska aspekterna och deras implikationer för användningen av ekonomiska styrmedel har däremot inte utretts särskilt noga. Det stora undantaget gäller klimatförändringar där den nationalekonomiska forskningslitteraturen är omfattande och där stora framsteg gjorts, inte minst under de senaste åren. För andra aspekter av de planetära gränserna är ofta delproblem analyserade men det övergripande perspektivet på dessa frågor saknas.

Det övergripande perspektivet är viktigt eftersom många sektorer av den globala makroekonomin både påverkas av och påverkar flera av de biofysiska processerna. Tydliga exempel på sådana sektorer är matproduktion och energi. Inom det här projektet vill vi adressera detta genom att bygga vidare på de senaste landvinningarna inom klimatekonomimodellering för att även kunna inkludera ytterligare biofysiska processer av vikt för de planetära gränserna. På så vis avser vi skapa en övergripande bild av hur de olika biofysiska processerna hänger samman och interagerar med samhällsekonomin i stort, samt vad detta implicerar för användningen av ekonomiska styrmedel för att adressera olika globala miljöproblem, däribland klimatförändringar.

Research

The most important question in economic growth today is how human development and betterment can be managed without very adverse effects upon the Earth system processes we are dependent upon (Steffen et.al 2004). Addressing this concern, a group of 28 internationally renowned scientists recently introduced a novel concept, the planetary boundaries, for estimating a safe operating space for humanity with respect to the functioning of the Earth System (Rockström et.al 2009a,b). This involved a preliminary effort at identifying and quantifying key Earth system processes (ESPs) where each process involved a boundary level that should not be transgressed in order to avoid unacceptable global environmental change. 

So far economists, in addressing issues related to global environmental change, have almost entirely focused on the threat of climate-change, following closely the continuous release of reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Using so-called integrated assessment models (IAMs), policy advice has been couched, typically, in terms of estimates for the optimal size and timing of global and regional carbon taxes. In more detail, economic analysis has been focused on how the design of such taxes is likely affected by key aspects such as uncertainty, time preferences, technological change and other economic and social policies in general. 

Despite major advances in this field, we are unaware of any serious large-scale investigation or modelling effort to assess a key issue: how are climate-change related economic policies (e.g. carbon tax) affected by interaction with other, possibly related ESPs? In other words, we are unaware of any dynamic economic model which couples both a climate system model and key ESPs such as those identified in the planetary boundaries framework. 

The principal goal of the proposed project is to investigate how key ESPs identified within the planetary boundaries framework can be incorporated into existing dynamic climate-economy frameworks, and how this affects model properties and policy outcomes and choices. 
Key research questions include: 
– What ESPs, apart from climate change, do we have good data on, and how can the processes identified be introduced into existing frameworks of coupled dynamic climate-economy models (IAMs)? 
Does the inclusion of additional processes necessitate the use of additional policy instruments (i.e. taxes and subsidies in addition to the carbon tax)? 
– How do such interactions affect policies commonly considered for combating climate change (e.g. taxes and subsidies).

 

Läs mer