Elisabeth Rynning

webbrynning2

Möt Elisabeth Rynning, en av de sakkunniga i rättvetenskap 2012, som ger en kortfattad intervju om rättsvetenskaplig forskning.

Möt Elisabeth Rynning, en av de sakkunniga i rättvetenskap 2012, som ger en kortfattad intervju om rättsvetenskaplig forskning.

Elisabeth Rynning tog juris kandidatexamen 1980 vid Uppsala universitet och fortsatte därefter med domarutbildning, innan hon gick tillbaka till universitetet för doktorandstudier med examen 1994. Hon blev docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet 1996 och professor i medicinsk rätt vid samma lärosäte 2003. Hon har varit sakkunnig och expert i ett antal offentliga utredningar, däribland Biobanksutredningen (S 2008:08), och är sedan 2011 ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för forskningsetik. Rynning har forskat i medicinsk rätt, bland annat gällande integritetsfrågor i vård och forskning, användning av ny teknik samt mångkulturella aspekter på vården. Elisabeth Rynning är numera justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

”Analysen och utvecklingen av de regelverk som styr samhället måste hänga med i samma hastighet.”

Vid ett möte ger Elisabeth Rynning sin syn på den svenska rättsvetenskapliga forskningen just nu:
– För att den rättsvetenskapliga forskningen ska få sin rättmätiga del av finansieringen behöver vi bli bättre på att visa hur forskningen nyttiggörs. Det är viktigt att förstå hur angelägen rättsvetenskaplig forskning är, inte minst i ett så snabbt föränderligt samhälle som vi lever i idag.  Analysen och utvecklingen av de regelverk som styr samhället måste hänga med i samma hastighet, säger Rynning.

– Jag anser också att mångvetenskap eller som man ofta väljer att kalla det, tvärvetenskap, ger en större förståelse för hur olika  sorters kunskap och perspektiv samspelar i samhället. Det svåra är att överbrygga de kulturella skillnaderna mellan olika områden och att inte låta det bredare angreppssättet leda till brister i vetenskapligt djup inom de olika disciplinerna. När mångvetenskaplig forskning lyckas kan den ge ett mervärde som inte är möjligt att uppnå inom enskilda discipliner. I mångvetenskapen kan rättsvetenskapen bidra stort och samtidigt hämta mycket ny kraft och inspiration, säger Rynning.

– Till 2012 års utlysning i rättsvetenskap inkom det 36 ansökningar. Många av ansökningarna hade spännande frågeställningar men projektskisserna var av varierande kvalité. De nio ansökningar som beviljades var mycket intressanta, välformulerade och genomtänkta, avslutar Rynning. 

Skills

Posted on

13 juni, 2013