Eleni Karageorgiou

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

1 386 743  SEK

Projektsammanfattning

På spaning efter solidaritet:
samspelet mellan europeiska asylpolitikens inre och yttre dimensioner

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har stor uppmärksamhet riktats mot solidaritetens innebörd och konsekvenser i den europeiska asylrätten och flyktingpolitiken. Uppmärksamheten växte som en följd av flyktingkrisen i Europa 2015/2016. Den befintliga vetenskapliga forskningen, trots alla dess förtjänster, har ännu inte tagit ett helhetsgrepp på solidaritetens funktion som en organisationsprincip för området “frihet, säkerhet och rättvisa” (AFSJ, Area of Freedom, Security and Justice).

Forskarna tenderar att dra en skiljelinje mellan solidaritetsåtgärder som inbegriper de olika medlemsstaternas invandrings- och flyktingpolitik å ena sidan och EU:s externa agerande å andra sidan. Det innebär att få har ägnat sig åt sambandet mellan EU:s interna solidaritet med avseende på flyktingar och den externa tillämpningen av EU:s flyktingoch migrationspolitik.

Det aktuella projektet har för avsikt att täcka den luckan genom att undersöka hur solidaritet kommer till uttryck i överenskommelser mellan EU och ett tredje land, till exempel Turkiet och Nordafrika, och hur det påverkar den pågående omvandlingen av asylrätten i Europa och i andra delar av världen. En samordnad analys av hur styrningen av migration, asylsökande och gränskontroller utvecklas inom EU och mellan EU och ett tredje land gör det möjligt att uppnå en bättre förståelse av AFSJ som en juridisk entitet, och av solidaritetens innebörd och funktioner inom den.

Läs mer
Fler Anslag inom Rättsvetenskap

Relaterat innehåll

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...