Åsa Hellstadius

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016

 

Anslagsförvaltare

Stockholms universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

1 854 023 kr

Projektsammanfattning

Avtal om humanbiologiskt material

Insamling, hantering och användning av mänskligt biologiskt material, oftast kallat humanbiologiskt material (HBM), regleras av ett omfattande system av lagar, regler, riktlinjer och koder på grundval av etiska principer. Tillgången till HBM vilar på principen om frivilligt givande, det vill säga donation, och sker till största delen inom hälso- och sjukvården. En central bestämmelse i såväl svensk som internationell rätt är att människokroppen och dess delar i sig inte får utgöra en källa till ekonomisk vinning. Bestämmelsen tar sikte på att motverka exempelvis organhandel. Omfattningen av vinstförbudet är emellertid oklart, särskilt beträffande möjligheterna till ersättning till donatorn. Användning av HBM i samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommersiella aktörer förutsätter avtal om tillgång till och användning av materialet.

Forskningsprojektet avser att klargöra omfattningen av vinstförbudet i svensk rätt, i ljuset av avtalsrättsliga principer, med beaktande av såväl EU-rätt som Sveriges internationella åtaganden. Vilka möjligheter finns det att sluta avtal om tillgång till HBM? En angränsande fråga berör i vilken utsträckning en donator kan tillförsäkra sig ersättning i relation till framtida kommersialisering av donerat HBM, exempelvis genom del av intäkter från ett patent.

Relaterat innehåll

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...

Projekt: Juridik möter filosofi kring artificiell intelligens

Projekt: Juridik möter filosofi kring artificiell intelligens

Digitalisering, internationell rätt och filosofi blandas i Valentin Jeutners forskning kring artificiell intelligens. Vem har ansvaret om AI går snett? Frågorna är ofta fler än svaren, men målet är att skapa ett tydligare rättsläge.Text av Anneli Kamlin / foto på...