Ny satsning på rättsvetare

3 jun, 2020 | Rättsvetenskap

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke

Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om finansiering och anställningar i konkurrens med mer etablerade, seniora kollegor. 

Mot denna bakgrund har Ragnar Söderbergs stiftelse, en av landets privata forskningsfinansiärer, valt att koncentrera sina satsningar på att finna och finansiera framtidens främsta forskare.

– Vi vill öppna ingångar för fler unga forskartalanger i långsiktiga karriärer och med tryggare anställningsformer vid svenska lärosäten, säger Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse. 

Stiftelsen presenterar nu fyra nya anslag i stöd till framstående unga rättsvetare inom ramen för två utlysningar:

3 x Ragnar Söderberg biträdande universitetslektorat i rättsvetenskap
Här har stiftelsen samarbetat med Uppsala universitet för att utse tre framstående unga rättsvetare till biträdande universitetslektorer, vilket innebär forskningsstöd och anställning, vid den juridiska institutionen:

Jur. dr Katja de Vries forskar kring vår samexistens med Artificiell Intelligens (AI). I takt med det senaste decenniets digitala utveckling har AI använts för att avancera bild- och taligenkänningsfunktioner i smartphones, hjälpmedel för läkare att urskilja cancerformer, eller för att driva riktade annonser på sociala medier. Om klassificerande AI kan sortera eller särskilja data — säg en Picasso från en Matisse — exemplifierar De Vries hur den nya kreativa AI:n kan tillämpas i syfte att generera helt ny data, till exempel en övertygande imitation av en konstnärs verk. Inom ramen för EU-rätten undersöker De Vries implikationerna av tekniken med beröringspunkter från cyberbrott och immaterialrätt till dataskydd och yttrandefrihet.

Jur. dr Therése Fridström Montoya undersöker rättsliga och etiska frågor kring samtycken och i vilken mån personer med nedsatt beslutsförmåga kan anses lika inför svensk lag genom så kallat assisterat beslutsfattande – om det i alla sammanhang är möjligt att kunna samtycka genom en annan person. Samtycken är centrala rättshandlingar i många sammanhang, t.ex. för att vård ska kunna ges, för att äktenskap ska kunna ingås eller för att en sexuell handling med någon inte ska vara ett brott.

Jur. dr Caroline Johansson vill ta reda på hur väl den svenska arbetsrätten fungerar i sektorer med konkurrerande arbetsmarknadsorganisationer – såsom i den uppmärksammade konflikten i Göteborgs hamn. Hur löser man problem som uppstår när det inte är reglerat vilken organisation som organiserar vilka yrkesgrupper eller sektorer?

”Från Juridiska fakulteten är vi förstås glada över denna satsning från Ragnar Söderbergs stiftelse. Tre unga lovande forskare får härigenom möjlighet att forska vidare, och alla tre har högintressanta projekt. Anställningsformen biträdande lektor innebär också en möjlighet att så småningom befordra dem till universitetslektorer, under förutsättning att projekten utvecklas väl. Det ger en trygghet för de biträdande lektorerna, och ger också fakulteten möjligheten att för lång tid framåt knyta dessa forskare och lärare till sig.” – Bengt Domeij, prefekt, Juridiska Institutionen, Uppsala universitet

1 x Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law

I den andra utlysningen har Michaela Ribbing vid Stockholms universitet tilldelats ett anslag som Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap:

Jur. dr Michaela Ribbing är forskare och lärare med offentlig rätt som specialitet. I sitt forskningsprojekt ämnar hon reda ut oklarheten kring vilken lag som ska tillämpas när lagstiftning förändras mitt under ett pågående mål vid svenska förvaltningsdomstolar*. Ofta saknas övergångsbestämmelser och därmed vägledning kring vilken lag som är tillämplig i dessa fall – detta då den materiella förvaltningsrätten till stor del präglas av politiska beslut vilket innebär att lagstiftningen frekvent ändras.


Fakta om anslagen
Ragnar Söderberg biträdande universitetslektorat i rättsvetenskap
 vid Uppsala universitet
Heltidsanställning om fyra år som ger möjlighet och rätt till prövning för befordran till universitetslektor och tillsvidareanställning i enlighet med gällande regelverk och i förväg uppställda kriterier för bedömning. 60% av anställningen avser forskning och resterande del undervisning, handledning och administration. Anställningarna samfinansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse och Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Utlysning och bedömningsprocess (Uppsala universitet) >

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law
Anslaget täcker en heltidsanställning i två år som samfinansieras av stiftelsen och anslagsförvaltare — med kringresurser och möjlighet att verka vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Minst 80 procent av arbetstiden ska vara vikt åt forskning.

Om utlysningen och bedömningsprocessen >

*Förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen samt migrationsdomstolarna. Här avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter samt tvister mellan företag och myndigheter. Det är exempelvis till förvaltningsrätten det går att överklaga ett myndighetsbeslut från Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst. (källa: www.domstol.se)