Beviljade anslag i rättsvetenskap 2016

10 apr, 2016 | Rättsvetenskap

Idag kan vi presentera sammanlagt sju forskare i rättsvetenskap som beviljas anslag med ett belopp om totalt 13,5 miljoner kronor. Det fördelas på fyra beviljade Ragnar Söderbergpostdoktorer i rättsvetenskap och tre beviljade Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap.

Idag kan vi presentera sammanlagt sju forskare i rättsvetenskap som beviljas anslag med ett belopp om totalt 13,5 miljoner kronor. Det fördelas på fyra beviljade Ragnar Söderbergpostdoktorer i rättsvetenskap och tre beviljade Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap. 

Nytt för i år är anslagen till nydisputerade forskare för postdoktorprojekt, med möjlighet till vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Även forskare som ännu inte är verksamma i Sverige har varit välkomna att söka.

Ett av de beviljade projekten är Rebecca Thorburn Sterns Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn? Thorburn Stern ämnar att undersöka betydelsen av barnkonventionens rättsliga ställning i nationell rätt. Hur får rättigheterna i konventionen genomslag för barn i asylprocessen? FN:s Barnkonvention är tillämplig på alla barn som befinner sig inom en stats jurisdiktion, vilket innebär att konventionen och de rättigheter den omfattar gäller även för barn som söker asyl. Idag befinner sig mer än 60 miljoner människor på flykt i världen, varav hälften är barn. Den betydelse barnkonventionen får på nationell nivå beror i betydande omfattning på vilken rättslig status konventionen har i nationell rätt.

– Vi är mycket nöjda med vår postdoktorutlysning som genererat många bra ansökningar. Vid intervjuerna har forskarna visat stort engagemang inte bara för sin grundforskning utan även för implementeringen av resultaten i rättsväsendet, säger vd Kjell Blückert. Han framhåller vidare att också projektansökningarna hållit hög kvalitet och att man bara kan beklaga att vi inte haft ännu mer resurser att satsa.

Beviljade Ragnar Söderbergpostdoktorer i rättsvetenskap
Hanna Almlöf, Linköpings universitet
Minoritetsskydd i ägarledda aktiebolag – särskilt om insyn och exit

Olena Bokareva, Lunds universitet
Resenärers skadeståndsanspråk vid luft- och havstransporter

Åsa Hellstadius, Linköpings universitet
Avtal om humanbiologiskt material

Vladislava Stoyanova, Lunds universitet
Positiva människorättsskyldigheter enligt Europakonventionen: mer förutsägbarhet genom tydligare rättsliga kriterier

Beviljade Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap
Oskar Henkow, Lunds universitet
Miljöskatter – rättslig kvalificering i en internationell kontext

Eva Storskrubb, Uppsala universitet
Europeisk kvarstad på bankmedel – hur påverkas rätten?

Rebecca Thorburn Stern, Uppsala universitet
Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn?

 

Läs mer:

Årets sakkunniga