Ragnar Söderberganslag i rättsvetenskap 2017

11 apr, 2017 | Nyheter, Rättsvetenskap

Idag presenteras sex forskare i rättsvetenskap som beviljas anslag om drygt 11 miljoner totalt. I år beviljas tre Ragnar Söderbergpostdoktorer i rättsvetenskap och tre Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap.

Även i år har det således varit möjligt för nydisputerade forskare att söka anslag för postdoktorprojekt, med möjlighet till vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Forskare som ännu inte är verksamma i Sverige har också kunnat söka. 

Jameson Garland är en av de beviljade forskarna. Hans projekt "Vetenskap och beprövad erfarenhet – Att sträva efter patientsäkerhet och vetenskaplighet i klinisk praxis" syftar till att utveckla begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet så det i framtiden bättre ska kunna tjäna som en garanti för patientsäkerhet och klinisk effektivitet. Under drygt ett halvt sekel har rättsliga krav på vetenskap och beprövad erfarenhet inom medicin tjänat som en tröskel för att garantera att svensk hälso- och sjukvård är effektiv och säker för patienterna. Tack vare kravet har den svenska medicinska rätten betraktats som en av de mest avancerade och vetenskapliga i världen. Ett antal skandaler med tragiska utfall har dock pekat på problem gällande förståelsen för och tillämpningen av rättsnormerna. Av Garlands avhandling framgår att dessa tragedier hade kunnat undvikas om reglerna hade tolkats och tillämpats på ett korrekt sätt.  

– Det är intressant att se den ämnesmässiga spridningen bland de beviljade projekten. Forskarna ställer frågor om robotar kan vara juridiskt förnuftiga, hur EU-rätten utvecklas på olika sätt, hur patientsäkerheten rättsligt kan garanteras. Det är högaktuella frågor i skarp vetenskaplig belysning, säger Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse.

Beviljade Ragnar Söderbergpostdoktorer i rättsvetenskap

  • Jameson Garland, Uppsala universitet, Vetenskap och beprövad erfarenhet – Att sträva efter patientsäkerhet och vetenskaplighet i klinisk praxis
  • Anna Wallerman, Göteborgs universitet, Som man frågar får man svar? Den hänskjutande domstolens inflytande på EU-domstolens förhandsavgörande
  • Marja-Liisa Öberg, Örebro universitet, Tredje länders inflytande på Europeiska unionens lagstiftningsprocess: aktörer, modaliteter, syften och effekter på autonomin av unionens rättsordning

Beviljade Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap

  • Marco Claudio Corradi, Lunds universitet, En kvantitativ och kvalitativ analys av konkurrenshämmande effekter av icke-kontrollerande finansiella innehav
  • Maria Hilling, Lunds universitet, Unionsrättens generalklausul mot skatteflykt i rättskulturell belysning
  • Valentin Jeutner, Lunds universitet, Robotar, regler och rättsskäl: Kan robotar vara juridiskt förnuftiga personer?

Läs mer: 
Om sakkunnigprocessen
Samtliga beviljade forskare i rättsvetenskap
Vd kommenterar ansökningsomgången