Nätverk- och infrastruktursatsningar

Finansiering för deltagare

Sedan 2019 finansierar Ragnar Söderbergs stiftelse den delegation unga forskare från svenska lärosäten som deltar i den årliga konferensen Lindau Nobel Laureate Meetings i Tyskland. Utlysningen sker i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.

Verksamhetsstöd

Sveriges unga akademi grundades av Kungl. Vetenskapsakademien med ett initieringsanslag från Ragnar Söderbergs stiftelse.

Akademien är en fristående organisation som verkar för att förbättra unga forskares arbetsvillkor, intresset för forskning och den vetenskapliga återväxten vid Sveriges lärosäten

Donationsprofessurer

Ett särskilt problem för svenska universitet är att de inte har egna verkligt stora grundkapital. För att stödja olika lärosäten med sådana grundkapital gav Ragnar Söderbergs stiftelse i början av 2000-talet anslag till ett antal professurer. Tanken är att lärosätena själva skall förvalta dessa kapital och genom avkastningen ha en garanterad finansiering för en forskaranställning.