Aktuella utlysningar

Just nu finns inga utlysningar att söka i.

Generell anslagsguide

Vad utmärker en Ragnar Söderbergforskare?

I enlighet med sin strategi ska stiftelsen ”finansiera framtidens främsta forskare”, vilket betyder att vi stödjer framstående, akademiskt yngre forskare i betydelsefulla faser av deras karriär vid svenska universitet.

Vem identifierar en Ragnar Söderbergforskare?

För att identifiera kandidater med vetenskaplig skicklighet och nydanande idéer läggs stor vikt vid designen av utlysningar och granskningen av ansökningarna genom en beredningsorganisation sakkunniga rekryterade bland de främsta forskarna i Sverige.

Peer-review process

Arbetet med att granska ansökningarna som skickas in till stiftelsen inom de olika utlysningarna görs av paneler av sakkunniga professorer från de svenska universiteten.

I sin bedömning arbetar stiftelsen utifrån följande trestegsmodell*:

ars2015

1) Individuell bedömning

Först granskas varje ansökan av de sakkunniga och betygsätts enligt fastställda kriterier. I den här fasen arbetar varje sakkunnig ensam och anonymt för varandra. Huvudkriterier vid granskningen är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och forskarnas kompetens och potential. Om en sakkunnig är jävig för någon ansökan får han eller hon inte bedöma denna. Vi följer Vetenskapsrådets jävsregler som bland annat innefattar familjeband och nära professionellt samarbete.

ars2015

2) Sammanträde – sakkunniggrupp

När de sakkunniga har gjort sina första bedömningar träffas de för att diskutera ansökningarna. Vid de tillfällen en sakkunnig är jävig lämnar han eller hon rummet. Mötet leder fram till en rankningslista över de mest kvalificerade ansökningarna.

ars2015

3) Intervjuer av toppkandidater

I sista steget intervjuas de sökande som rankats allra högst. Intervjuerna genomförs av sakkunniga och efteråt värderar de rankningslistan ännu en gång och den kan då komma att ändras. De som söker projektbidrag i rättsvetenskap intervjuas inte. Rankningslistorna är sedan underlag för styrelsens beslut, då dessa vägs samman med årets övriga utlysningar samt anpassas till årets budget.

*I två av stiftelsens utlysningar ser processen för granskning annorlunda ut:

I utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant skickas endast ansökningar in som har fått högsta betyg i Europeiska forskningsrådets (ERC) utlysning Starting Grant. I denna utlysning gör stiftelsen ingen ytterligare granskning utan förlitar sig helt på ERC:s robusta och välrenommerade process med europeiska granskare.

För att nominera unga forskare till deltagande i Lindau Nobel Laureate Meetings samarbetar stiftelsen med Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). Ansökningarna skickas in till och hanteras av KVA:s kansli. Vetenskapsakademiens ledamöter ansvarar för granskningen.

Sakkunnigpaneler

Nya sakkunniga utses inför varje ansökningsomgång och är anonyma till efter beviljningstillfället.

Medicin

Members of peer review panels Medicine (2010–2018)

Dan Andersson (2018)
Professor of medical bacteriology
Uppsala University

Leif Andersson (2015)
Professor of Functional Genomics
Uppsala University

Martin Bergö (2017)
Professor of Molecular Medicine
Karolinska Institutet

Christian Broberger (2014–2017)
Associate Professor of Neuroscience

Karolinska Institutet

Anders Björkman (2011)
Professor of Infectious Diseases
Karolinska Institutet

Patrik Brundin (2011)
Professor of Neuroscience
Lund University

Fredrik Bäckhed (2016–2017 )
Professor of Molecular Medicine
Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

Lena Claesson-Welsh (2011, 2014)
Professor of Medical Biochemistry
Uppsala University

Abdel El Manira (2018)
Professor of Neuroscience
Karolinska Institutet

Sven Enerbäck (2012–2015)
Professor of Medical Genetics

Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

Patrik Ernfors (2013)
Professor of Molecular Neurodevelopment
Karolinska Institutet

Maria Fällman (2012)
Professor of Molecular Biology
Umeå University

Leif Groop (2011–2012)
Professor of Endocrinology
Lund University

Anders Hamsten (2011–2012)
Professor of Cardiovascular Diseases
Karolinska Institutet

Carl-Henrik Heldin, (2012–2018)
Professor of Molecular Cell Biology
Uppsala University

Ole Kiehn (2012)
Professor of Neuroscience
Karolinska Institutet

Olle Korsgren (2013–2015)
Professor of Cell Transplantation
Uppsala University

Klas Kullander (2015, 2017)
Professor of Developmental Genetics

Uppsala University

Olle Kämpe (2016)
Professor of Clinical Endocrinology
Karolinska Institutet

Katarina Le Blanc (2018)
Professor of Clinical Stem Cell Research
Karolinska Institutet

Olle Lindvall (2013–2014)
Professor of Neurology
Lund University

Karin Loré (2018)
Professor of Vaccin immunology
Karolinska Institutet

Marju Orho-Melander (2016–2018)
Professor of Genetic Epidemiology
Lund University

Mikael Sigvardsson (2015)
Professor of Molecular Hematology
Lund University and Linköping University

Malin Parmar (2016–2018)
Professor of Neurobiology
Lund University

Mia Phillipson (2016–2017)
Professor of Physiology
Uppsala University

Agneta Richter Dahlfors (2014)
Professor of Neuroscience
Karolinska Institutet

Galina Selivanova (2015–2016)
Professor of Cell and Tumour Biology
Karolinska Institutet

Camilla Sjögren (2014–2018)
Professor of Cell and Tumour Biology
Karolinska Institutet

Olle Stendahl (2010–2013)
Professor of Medical Microbiology
Linköping University

Catharina Svanborg (2011)
Professor of Clinical Immunology
Lund University

Ann-Christine Syvänen (2013–2014)
Professor of Molecular Medicine
Uppsala University

Marie Wahren-Herlenius (2011–2013)
Professor of Experimental Rheumatology
Karolinska Institutet

Economic Sciences

Members of peer review panels Economic Sciences (2010–2018)

Business Administration

Stefan Arora-Jonsson (2016)
Professor of Business Administration
Uppsala University

Olof Arwidi (2010)
Professor of Business Administration
Lund University

Barbara Czarniawska (2010, 2014)
Professor of Business Administration
Gothenburg Research Institute, University of Gothenburg

 

Frédéric Delmar (2015)
Professor of Entrepreneurship
Lund University

Ulf Elg (2011–2013)
Professor of Business Administration
Lund University

Susanna Fellman (2011–2013)
Professor of Business History
School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

Claes-Fredrik Helgesson (2015)
Professor of Technology and Social Change
Linköping University

Carin Holmquist (2013–2014)
Professor of Business Administration
Stockholm School of Economics

Ulf Johansson (2014)
Professor of Business Administration
Lund University

Economics

Tore Ellingsen (2013–2014)
Professor of Economics
Stockholm School of Economics

Magnus Henrekson (2010)
Professor of Economics
Research institute of Industrial Economics

Per Krusell (2011–2018)
Professor of Economics
Institute for International Economy, Stockholm University

 

Eva Mörk (2015–2018)
Professor of Economics
Uppsala University

Olof Johansson Stenman (2014–2018)
Professor of Economics
School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

Law

Members of peer review panels Law (2010–2020)

Petter Asp (2012–2014)
Professor of Criminal Law
Stockholm University

Antonina Bakardjieva Engelbrekt (2018–2020)
Professor of European Law
Stockholm University

Sanja Bogojevic (2017–2020)
Professor of Environmental Law
Lund University and Oxford University

Iain Cameron (2015–2017)
Professor of Public International Law
Uppsala University

Per Cramér (2010)
Professor of International Law
School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

Olle Lundin (2018–2020)
Professor of Administrative Law
Uppsala University

 

Cecilia Magnusson Sjöberg (2015–2017)
Professor of Law and Information Technology
Stockholm University

Said Mahmoudi (2013–2014)
Professor of International Law
Stockholm University

Lena Marcusson (2011)
Professor of Administrative Law
Uppsala University

 

Elisabeth Rynning (2012)
Professor of Medical Law
Uppsala University

Eva Ryrstedt (2015–2016)
Professor of Civil Law
Lund University

Per Samuelsson (2011–2112)
Professor of Civil Law
Lund University

Claes Sandgren (2010–2011)
Professor of Private Law
Stockholm University

Anna Singer (2013–2014)
Professor of Civil Law
Uppsala University

Kristina Ståhl (2010)
Professor of Financial Law
Uppsala University

Etik i forskning

Ethics in research

As per the ethical guidelines from the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet, external link) the grant manager has the responsibility to ensure that research conducted with funding from the Ragnar Söderberg Foundation complies with the terms and conditions specified in Swedish law. Before starting your research project you must ensure that you have all permissions and approvals that are required.

Furthermore, you must ensure that the project is conducted in accordance with good research practices. You and the representative of the administrating organisation affirm your responsibility when you agree to the terms of the grant. Please do not send in any ethical approvals or other permissions to the foundation unless we specifically ask for it.

Read more about Good research practice in this report from the Swedish Research Council (external link) >

Jävshantering

Conflicts of interest policy

Under utlysningsperioden får vi in ansökningar som stiftelsens sakkunniga granskar och rankar med hänsyn till de sökandes meriter och forskningsplanens kvalitet. De sakkunniga är inledningsvis anonyma för varandra. Under hela bedömningsprocessen är de även anonyma gentemot de sökande. Om en sakkunnig har jäv på någon ansökan får han eller hon inte bedöma denna. Till jäv räknas bland annat familjeband och nära professionellt samarbete.

När de sakkunniga har gjort sina första bedömningar träffas de för att diskutera de högst prioriterade forskarna. Alla forskare som blivit högst prioriterad av någon sakkunnig finns med i diskussionen. Om en sakkunnig har jäv på någon ansökan lämnar hen rummet när den ansökan diskuteras.

Omkostnadspolicy

Policy för indirekta kostnader och direkta lokalkostnader

Räkna ej med indirekta kostnader och direkta lokalkostnader i ansökan. Beräkning av dessa kostnader görs av stiftelsen utifrån uppgifter i ansökan.

  • Projektstöd till alla vetenskapliga ämnesområden: Lön och LKP beviljas. Därutöver ges ett bidrag till direkta lokalkostnader om 50 000 kronor per år och forskare med 100 procents arbetstid i projektet samt ett bidrag till indirekta kostnader om 80 000 kronor per år och forskare med 100 procents arbetstid i projektet. Omräkningar sker sedan beroende på arbetstidens omfattning. För professorer med stor forskningsdel i sin anställning kan dessa bidrag komma att reduceras. Övriga indirekta kostnader skall samfinansieras. De båda bidragen får användas fritt för de båda ändamålen; exempelvis kan hela bidraget till direkta lokalkostnader användas för indirekta kostnader om lokaler finansieras på annat sätt.
  • Vissa mycket stora satsningar diskuteras från fall till fall

Särskilda redovisningar av direkta och indirekta kostnader enligt SUHF-modellen skall inte sändas in men kan vid behov efterfrågas av stiftelsen.Läs dokumentet Samordning av forskningsstiftelsers agerande vad gäller indirekta kostnader vid externfinansierade forskningsbidrag till svenska universitet och högskolor (PDF).