Karriärvetenskap

21 apr, 2015 | Artiklar

Unga forskares karriärvägar diskuteras på många håll. Ragnar Söderbergs stiftelse ämnar – om allt går som hittills planerat – inbjuda nydisputerade forskare att söka postdoktorprojekt för två år med möjlighet till vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut.

Unga forskares karriärvägar diskuteras på många håll. Den mest kraftfulla företrädaren för de yngre forskarna, Sveriges unga akademi, lade 2013 fram ett förslag till ”Karriärsystem för svenska lärosäten”. Bakgrunden är en misstanke om att forskarsamhället för närvarande förlorar en rad goda krafter, eftersom karriärvägarna är otydliga och begåvningarna därför söker sig åt andra håll.

I samband med en diskussion i Ragnar Söderbergs stiftelse om att förstärka satsningarna inom området rättsvetenskap aktualiserades karriärvägen för rättsvetarna. Vi har förstått att en lucka i karriärtrappan är postdoktortiden. Det rättsvetenskapliga forskarsamhället riskerar att förlora sina forskartalanger, eftersom kategorin nydisputerade forskare i alla finansierings- och anställningssammanhang alltid tävlar med seniora forskare. Postdoktorfinansiering förekommer ej på det regelmässiga sätt som inom naturvetenskaperna och forskarassistentanställningar verkar ej längre utlysas.

Sedan några år har vi för vana att med dialog i olika former – intervjuer, remisser, workshops – förbereda våra nya utlysningar. Den här gången inleddes dialogen genom samtal med företrädare för de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt en forskare ur Sveriges unga akademi. Då utkristalliserade sig tre spår för att göra denna förstärkning: doktorand- och postdoktoranställningar samt biträdande lektorat.

Stiftelsens styrelse beslöt efter denna inledande diskussion att pröva en utlysning av postdoktoranställningar parallellt med den sedvanliga utlysningen av projekt i november 2015, för såvitt det remissförfarande som nu pågår utfaller positivt.

Vi har skickat ut en remiss till ett trettiotal forskare och forskningsansvariga med förfrågan om synpunkter. Om någon ytterligare spontant vill remissa, skickar vi gärna ut underlaget för remissen.

Ragnar Söderbergs stiftelse ämnar – om allt går som hittills planerat – inbjuda nydisputerade forskare att söka postdoktorprojekt för två år med möjlighet till vistelse vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Frågan om en eventuell satsning på biträdande lektorat kommer att utredas ytterligare.

Vi värdesätter återkopplingen från forskarsamhället.

Kjell Blückert