Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2017

4 apr, 2017 | Projekt i ekonomi

Två projekt i ekonomiska vetenskaper beviljas cirka 7,5 miljoner kronor vardera. I varje projektgrupp ingår fyra forskare som ska bedriva forskning under fyra års tid.

Det är fjärde omgången som stiftelsen i en ny form beviljar anslag till forskargrupper i ekonomiska vetenskaper. Hittills har totalt över 80 miljoner kronor beviljats inom ramarna för utlysningen.

De två utvalda Ragnar Söderbergprojekten i ekonomi 2017 är

De långsiktiga effekterna på svenskt entreprenörskap av emigrationen till Amerika
Projektledare: Olof Ejermo vid Lunds universitet, medsökande: Kerstin Enflo, Björn Eriksson, Jing Xiao.

I bild från vänster: Olof Ejermo, Björn Eriksson, Kerstin Enflo

Emigrationen till Amerika ledde till att 1,4 miljoner svenskar lämnade sitt hemland, men 200 000 återvände. Projektet ställer frågan: Hur påverkades svenskt entreprenörskap av dessa återvändare och var? Forskningen ger vägledning för den teoribildning som undersöker varför entreprenörskap tenderar att vara regionalt beständig och om sådan spårbundenhet kan ändras genom chocker som leder till folkomflyttningar. Projektet bidrar därför till förståelsen av hur fattiga jordbrukssamhällen kan genomgå en omvandling mot industrisamhällen och modern ekonomisk tillväxt. Detta är relevant för vår förståelse av internationella migrationsflöden som en potentiell kanal för att påverka entreprenörskap långsiktigt.

Makroekonomisk policyanalys för tjugohundratalet
Projektledare: Kurt Mitman vid Stockholms universitet, medsökande: Tobias Broer, Alexandre Kohlhas, Kathrin Schlafmann

I bild från vänster: Alexandre Kohlhas, Kurt Mitman, Kathrin Schlafmann, Tobias Broer

Hur påverkas samhället av penning- och finanspolitiken? Vad driver kraftiga uppgångar och nedgångar i bostadspriserna och de effekter detta får på samhället? Hur ska den ekonomiska politiken utformas för att förhindra ännu en finanskris? För att besvara dessa frågor behöver regeringar och centralbanker stiliserade framställningar, eller modeller, av makroekonomin. De flesta modeller som för närvarande används för policyanalys saknar komponenter som är avgörande för att utforma en bra politik. Forskningsprojektet syftar till att skapa bättre modeller för policyanalys genom att berika dem med empiriskt relevanta dimensioner. Vi tror att vårt rikare och mer realistiska ramverk kommer göra det möjligt att bättre vägleda den ekonomiska politiken i Sverige och annorstädes.

– Vår tanke med denna utlysning är att stödja mikromiljöer. Det är ett stort mervärde att se hur gruppmedlemmarna kompletterar varandra i årets projekt. Det ska bli spännande att se hur dessa planer på att åstadkomma verkligt integrerade projekt kommer att lyckas, säger Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelse.

Läs om hur sakkunniggranskning och beredningsprocessen gått till